Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie 

PROGRAM DZIAŁANIA

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIENNIE

na lata 2022-2027

 

 

Spis treści:

WIZJA, czyli jaki GOK chcemy tworzyć?

MISJA, czyli jaką rolę spełnia GOK?

Zakres działalności, czyli co nam w statucie nadano…

Warsztaty, zajęcia i zespoły, czyli co robimy na co dzień?

Jakie wydarzenia organizujemy?

Siejemy MAKi czyli wygodna lokalność

Współpraca i sieciowanie 

Fundusze na działania i nie tylko

Promocja, czyli wszędzie nas pełno…

Programu współdziałania Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie z Referatem Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej  i Rozwoju w Urzędzie Gminy Sienno, w szczególności stanowiskiem Promocji i Rozwoju Gminy

Słowo na zakończenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA, czyli jaki GOK chcemy tworzyć?

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie ma być przyjaznym miejscem dla każdego. Miejscem, w którym każdy może czuć się bezpieczny i wolny,  w którym swobodnie może wyrażać siebie, tworzyć i rozwijać pasje. Pragniemy być przestrzenią dla osób kreatywnych, zachęcającą do działania, taką w której formalne i nieformalne grupy mieszkańców mają możliwość realizacji różnego typu przedsięwzięć. Pragniemy być otwartą i kreatywną instytucją, której działania napędzane są  głosami mieszkańców. Chcemy być blisko                            i zapewniać szeroką ofertę edukacji kulturalnej dla wszystkich pokoleń. GOK ma dawać możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego, poprzez uczestnictwo w różnego typu aktywnościach i wydarzeniach.

Właśnie taki GOK chcemy tworzyć w kolejnych latach.

 

MISJA, czyli jaką rolę spełnia GOK?

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie jest rozbudzanie                              i zaspokajanie potrzeb poprzez organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Tu tworzymy ofertę, dbamy o dotychczasowe formaty, szukamy atrakcyjnych rozwiązań i nowych propozycji wsłuchując się w głosy mieszkańców                     i reagując na nie. Dla nas mieszkańcy nie są jedynie użytkownikiem oferty ośrodka kultury, lecz jego Współtwórcą.  Jesteśmy przekonani o tym, że efektem wpływu społeczności na podejmowane przez nas działania jest służebność naszej placówki wobec oczekiwań lokalnej społeczności. Udział mieszkańców w procesie tworzenia oferty i praca nad nią to dobry asumpt
do dalszych pozytywnych zmian.

 

Zakres działalności, czyli co nam w statucie nadano…

Naszym celem nadrzędnym jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej,
artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowań sztuką, zatem naszą działalność kierujemy na rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców. m.in. poprzez:

 • edukację kulturalną dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym seniorów poprzez prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy;
 • kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego oraz kształtowanie nawyków mających na celu korzystanie z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej i regionalnej;
 • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację;
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 • inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizowanie i prowadzenie kursów: tanecznych, muzycznych, plastycznych i języków obcych, warsztatów rękodzieła ludowego i innych oraz pracowni specjalistycznych;
 • organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, przeglądów osiągnięć kulturalnych, wystaw, konkursów, plenerów, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, turystycznym, rekreacyjnym i sportowym;
 • współdziałanie ze szkołami, bibliotekami, świetlicami wiejskimi, kołami gospodyń wiejskich, fundacjami, instytucjami i organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, towarzystwami przy realizacji podstawowych celów ośrodka;
 • działalność promującą organizatora min. poprzez udział w targach, wystawach, prezentacjach itp.;
 • prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej dla instytucji kultury;
 • wymianę kulturalną w kraju i za zagranicą;
 • udostępnianie obiektów na imprezy rekreacyjne i zawody sportowe;
 • podejmowanie innych zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Warsztaty, zajęcia i zespoły, czyli co robimy na co dzień?

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie na co dzień jest miejscem spotkań mieszkańców  oraz wielostronnej edukacji kulturalnej. Nasz zespół tworzą kreatywne i doświadczone osoby,                      a współpraca pomiędzy administracją, a kadrą instruktorską opiera się na profesjonalizmie  oraz realizacji wspólnych artystycznych i edukacyjnych celów. Pielęgnujemy zasoby osobowe naszej instytucji, instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury pragną się rozwijać, reagować nowymi zajęciami, formami warsztatowymi na potrzeby uczestników i aspirować do roli artystycznych edukatorów dla odbiorców w różnym wieku czerpiąc z wiedzy i doświadczenia oraz dostosowując się do trendów.

Kolejne lata naszej pracy to przede wszystkim dalszy rozwój zróżnicowanych form edukacji kulturalnej, które już podjęliśmy ale również rozbudowywanie wachlarza propozycji zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem.  Wiedząc, jak ważne jest wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego projektując nasze dalsze działania czerpiemy wprost                     z trendów i analiz nt. kultury czasu wolnego we współczesnym świecie.
Wybór form spędzania czasu wolnego oraz możliwości realizowania swoich pasji jest szeroka gdyż oferta  Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie jest bogata i różnorodna, obejmująca różne formy. Prowadzimy liczne zajęcia, warsztaty i zespoły, dzięki czemu każdy może znaleźć u nas coś dla siebie. W ramach rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone są:

 • warsztaty

- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży - prowadzone są raz w tygodniu i mają na celu rozbudzić wrażliwość na piękno, wyzwolić ekspresję twórczą oraz poszerzyć horyzonty poznawcze wśród dzieci. Takie zajęcia stają się nie tylko źródłem przyjemności estetycznych ale relaksują oraz dają radość z tworzenia. Rozwijają fantazję, pomysłowość i przyczyniają się do poznania otaczającego nas świata. Dzieci poprzez prace plastyczne wyrażają swoje uczucia, myśli oraz pokazują nam dorosłym niezwykły świat dziecięcych marzeń. Rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie czy inne przejawy tzw. sztuki dziecka, doskonalą sprawność manualną , w  ten sposób dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych. Zajęcia plastyczne skierowane są do dzieci już od 5. roku życia Dzieci tworzą w trakcie zajęć piękne prace plastyczne, rozwijając wyobraźnię i ucząc się nowych technik.

- Warsztaty rysunku i malarstwa – dla młodzieży i dla dorosłych - zajęcia z rysunku i malarstwa odbywają się w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży i dla dorosłych. Kurs rysunku                      i malarstwa to propozycja dla każdej artystycznej duszy niezależnie od stopnia zaawansowania. To zajęcia, na których można przelać na papier to, co w duszy gra. Ten kurs to również zdobywanie umiejętności manualnych, poznawanie technik malarstwa oraz rysunku, ale także wyrabianie dobrych nawyków: dokładności, staranności, cierpliwości. Prace uczestników zajęć prezentowane są podczas wystaw organizowanych na terenie naszej gminy i powiatu, w kolejnych latach planujemy organizację pleneru malarskiego oraz nawiązanie ścisłej współpracy m.in. z BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim 

- Klub rękodzieła dla dorosłych to zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Podczas warsztatów  uczestnicy wykonują rękodzieła tj, koszyki, papierowe kwiaty, przedmioty codziennego użytku ozdabiane metodą decoupage, poznawanie technik makramowych, które w ostatnim czasie są bardzo modne. Swoje prace grupa prezentuje podczas lokalnych imprez a także reprezentując naszą gminę podczas festynów, jarmarków, kiermaszów m.in. w Lipsku, Rzeczniowie. Pandemia Covid 19 spowodowała wycofanie się            z życia społecznego osób starszych, obserwujemy znaczący spadek liczby uczestników, konieczne zatem jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania zajęciami wśród osób starszych, a także wzmożone działania na rzecz  włączania seniorów                 w planowanie działań GOK.

- Warsztaty wokalne - są prowadzone przez instruktora w dwóch grupach wiekowych. Podczas zajęć dzieci pracują nad emisją głosu, oddechem, ćwiczeniem przepony. Dzieci i młodzież przygotowują utwory o różnorodnej tematyce oraz stopniu trudności, występują samodzielnie a także wraz z Orkiestrą Dętą Sienno. Uczestnicy zajęć biorą udział w uroczystościach gminnych, reprezentują gminę na konkursach i festiwalach. W kolejnych latach planujemy zwiększenie liczby uczestników zajęć oraz nagranie płyty prezentującej umiejętności wokalistów i promujących naszą instytucję.

- Warsztaty teatralne – w kolejnych latach planujemy powstanie warsztatów teatralnych, gdyż ta forma aktywności pozwala  na rozwijanie umiejętności związanych z występowaniem przed innymi, ale także rozwijają kreatywność, uczą radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów. W ostatnich latach ta forma aktywności artystycznej była najsłabiej rozwijającą się formą w GOK, zależy nam na stworzeniu możliwości dla utalentowanych dzieci i młodzieży do rozwoju, zdobywania umiejętności, poznawania technik oraz możliwości prezentowania umiejętności przed publicznością.

 • zajęcia

- Gry i zabawy -Zajęcia prowadzone są w każdy piątek, z tej formy  spędzenia wolnego czasu korzystają dzieci w różnym wieku. Wśród wielu zalet stosowania  zabaw integracyjnych należy podkreślić to, iż wymagają  współpracy, pobudzają  inicjatywę, rozwijają inwencję twórczą, uczą posługiwania się posiadaną wiedzą, a  realizowane w warunkach zabawy i spontanicznej aktywności procesy komunikowania się osiągają wysoki stopień rozwoju i efektywności. Dzieci, które na  zajęciach  potrafią przełamać nieśmiałość, zażenowanie i onieśmielenie szybciej osiągają dojrzałość społeczną i zyskują rozwijające się  później w trudniejszych warunkach bezcenne umiejętności obcowania z grupą.  Doskonalenie takich pożądanych elementów społecznych zachowań, jak: współdziałanie, rywalizacja (indywidualna ale też zespołowa),  poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, umiejętność zawierania  kompromisów  - to tylko kilka jakże ważnych czynników towarzyszących dobrze przemyślanym, wzorowo poprowadzonym zajęciom z  zabaw o charakterze integracyjnym.

- Indywidualne warsztaty  instrumentalnezajęcia indywidualne prowadzone są we współpracy z kadrą Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie. To zajęcia, dzięki którym zainteresowani mogą podjąć naukę gry na instrumencie. Zajęcia kierowane są do osób                          w każdym wieku i dają możliwość  realizacji pasji osobom, które nie mogą pozwolić sobie na kształcenie w szkole muzycznej. Niezwykle istotna jest tu współpraca pomiędzy instytucjami kulturalnymi w gminie.

- „Kulturalne ferie i kulturalne wakacje” to zajęcia trwające w trakcie przerw od nauki szkolnej w  których biorą udział dzieci w wieku 6-13 lat.  Zajęcia są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne dotyczące organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji.                   W ramach zajęć uczestnicy przez 4 godziny dziennie uczestniczą w zajęciach obejmujących gry         i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, ruchowe, kulinarne i inne. Każdorazowo organizowane są wycieczki, które tak jak zajęcia cieszą się ogromną popularnością.

- Zajęcia dla seniorów - w odpowiedzi na wyzwania współczesności oraz spadek zainteresowania w tej grupie wiekowej podejmiemy działania na rzecz zwiększenia liczby odbiorców wśród seniorów poprzez  prowadzenie zajęć komputerowych, kulinarnych, kółka dyskusyjnego oraz zajęć ruchowych.

 • zespoły

- Grupa „3Your Mind” – zespół taneczny  Zajęcia ruchowe z elementami rytmiki i gimnastyki tanecznej oraz różnych technik tańca: nowoczesnego, jazzowego i klasycznego odbywają się dwa razy w tygodniu. W programie zajęć przewidziana jest także nauka stylów tanecznych takich jak hip-hop czy street dance, mająca na celu ogólny rozwój dzieci, naukę podstawowych kroków tanecznych połączonych w ciekawe choreografie. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka, w zajęciach bierze udział około 20 dzieci. Na zajęcia zapraszamy dzieci już od                   3 roku życia. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom oraz usprawniając dostępność naszych zajęć nasi instruktorzy odbierają dzieci- członków grupy tanecznej wprost ze szkoły odciążając tym samym zapracowanych rodziców oraz umożliwiając dzieciom udział w zajęciach. Grupa prezentuje się podczas uroczystości gminnych, w kolejnych latach naszej pracy planujemy dokonanie podziału na dwie grupy zróżnicowane pod względem stopnia zaawansowania. Grupa zaawansowana będzie brała udział w konkursach i turniejach.

- Kapela Podwórkowa „U MAXA” to kapela z wieloletnimi tradycjami, w tym roku kapela  będzie świętować 40- lecie działalności. Kapela Podwórkowa „ u Maxa”w roku 2021 została laureatem XXII Edycji Konkursu – Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zespół spotyka się raz w tygodniu przygotowując repertuar okolicznościowy i biesiadny, w swoim repertuarze posiadają własne utwory nawiązujące do pochodzenia Kapeli np. „Siennieńska Paka”. Kapela uświetnia zarówno imprezy lokalne jak i reprezentuje Gminę i Gminny Ośrodek Kultury w Siennie np. biorąc udział w Przeglądach Kapel Podwórkowych na terenie całej Polski. Kapela Podwórkowa „ U Maxa” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siennie jest również gospodarzem Mazowieckich Spotkań Kapel Podwórkowych w Siennie.

- „KAPI” Zespół Młodzieżowy - w naszej gminie nie brakuje wykształconej muzycznie młodzieży, w odpowiedzi na potrzeby oraz dając dalsze możliwości rozwoju zorganizowaliśmy nabór do zespołu młodzieżowego. Członkowie zespołu pracują z instruktorem muzycznym nad repertuarem rozrywkowym i okolicznościowym. Zajęcia zespołu Młodzieżowego są prowadzone przez instruktora muzyki, w nowo powstałym zespole gra dwóch akordeonistów oraz gitarzystka. Wraz z rozwojem zespołu chcemy poszerzyć jego skład o kolejnych instrumentalistów oraz o sekcję wokalną. W sierpniu 2021 roku zespól wystąpił po raz pierwszy przed publicznością w Siennie podczas pikniku „Żyj z Głową”. W kolejnych latach planujemy pracę nad poszerzeniem składu zespołu wokalistów oraz kolejnych instrumentalistów, a także udział w konkursach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych.

- Orkiestra Dęta Sienno jest młodą orkiestrą, która powstała w styczniu 2020 roku. Orkiestra Dęta działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie przy ścisłej współpracy ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Siennie. Mimo krótkiego stażu i trwającej pandemii orkiestra wspaniale się rozwija, zarówno dzięki zaangażowaniu kapelmistrza , jak  i wszystkich członków orkiestry. Aktualnie do orkiestry należy 4 muzyków, a liczba ta stale się powiększa dzięki indywidualnym warsztatom i kształceniu kolejnych muzyków. Orkiestra Dęta z Sienna ma za sobą kilkanaście występów podczas uroczystości gminnych, kościelnych, podczas wydarzenia  "Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej" w Jedlińsku, Dożynkach Gminnych w Bałtowie itp. W roku 2022 planowany jest udział Orkiestry w „Balkan Folk Festival Verna” w Bułgarii, w kolejnych latach planujemy stać się prawdziwą wizytówką gminy poprzez reprezentowanie jej w konkursach i festiwalach na terenie całego kraju. Na potrzeby Orkiestry Dętej Sienno oraz  reprezentacji gminy Sienno w roku 2021 zakupiono koszulki z nadrukiem, ale wraz z rozwojem Orkiestry konieczny będzie zakup mundurów. Niezmiennie będziemy inwestować w nowe instrumenty, pozwalające na kształcenie kolejnych muzyków.

- Mażoretki – w kolejnych latach planujemy powstanie zespołu mażoretek, co będzie niejako naturalnym następstwem powstania i rozwoju Orkiestry Dętej Sienno. Mażoretki będą występować na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestry dętej, żonglując i podrzucając przy tym pałeczki mażoretkowe (tzw. Batony). Powstanie grupy będzie wymagało nawiązania współpracy z ZSO w Siennie gdyż próby mażoretek powinny odbywać się na sali gimnastycznej. Grupa będzie także odpowiedzią na zapotrzebowanie na zajęcia ruchowe dla dziewczynek           w wieku nastoletnim. Jednocześnie mamy świadomość, iż powstanę grupy będzie niosło za sobą zwiększenie kosztów działalności GOK, ale z biegiem lat zaowocuje nie tylko niezwykle reprezentacyjną grupą działająca na rzecz promocji gminy, ale tez zwiększy możliwość zarobkowania GOK poprzez płatne występy na terenie całego kraju.

 

Jakie wydarzenia organizujemy?

Obok wielu zajęć stałych, warsztatów i aktywności GOK oferuje całą gamę wydarzeń kulturalnych. Gminny Ośrodek Kultury w Siennie służy jako miejsce realizacji potrzeb kulturalnych, jako inicjator i organizator różnorodnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. GOK realizuje od wielu lat imprezy które cieszą się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców gminy, wpisały się one w kalendarz życia Sienna na stałe i będą kontynuowane w kolejnych latach, należą do nich:

 

- Dni Kultury Sienna to wydarzenie mające w Siennie wieloletnią tradycję, co prawda                              w ostatnich latach impreza zmieniła swój termin i format, ale niezmiennie jej celem jest promocja lokalnych artystów i twórców, współpraca z organizacjami pozarządowymi naszej gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz integracja mieszkańców. Dni Kultury Sienna są okazją do zaprezentowania efektów pracy naszych zespołów tanecznych i muzycznych, Orkiestry Dętej Sienno, uczestników warsztatów wokalnych. Pragniemy, aby nieodłącznym elementem Dni Kultury Sienna była towarzysząca wystawa malarstwa prezentująca dorobek artystów                    z Sienna ( w tym uczestników warsztatów malarstwa GOK) oraz „Turniej Wsi”, który organizowany był dwukrotnie, w turnieju biorą udział reprezentacje poszczególnych wsi - jest to widowiskowa i zabawna rywalizacja o tytuł "Najlepszej Wsi Gminy Sienno". W kolejnych latach planujemy pracować nad promocją i rozpoznawalnością imprezy w regionie oraz ściąganie na imprezę coraz to nowych atrakcji i artystów.

- Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych im. Jana Stępniakowskiego to wydarzenie mające na celu promocję folkloru miejskiego oraz muzyki kapel podwórkowych. Co roku Sienno odwiedzają kapele podwórkowe z całej Polski, w wydarzeniu bierze oczywiście udział  Kapela Podwórkowa u Maxa. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców i wszystkich miłośników dobrej muzyki i kapel podwórkowych. Impreza swoim charakterem nawiązuje do lat 20 i 30 XX wieku, czyli okresu, w którym narodził się ten nurt, a muzykę kapel można było usłyszeć na każdym rogu w Warszawie czy Lwowie. Wydarzeniu towarzyszą pokazy starych aut, pokazy mody lat 20 i 30, wystawy fotografii i inne nawiązujące do tematyki wydarzenia. W roku 2022 przypada 40-lecie Kapeli Podwórkowej „U Maxa”,które świętować będziemy podczas tego wydarzenia. Organizacja w roku 2022 będzie zależna od pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację.

- Kabaretowy Dzień Kobiet to wydarzenie, na które co roku zapraszamy najlepsze formacje kabaretowe z kraju, do tej pory odwiedzili nas: Kabaret „KOŃ POLSKI”, Formacja Chatelet, Kabaret NOWAKI oraz Kabaret „A JAK”. W kolejnych latach będziemy kontynuować ten cykl imprez kabaretowych zapraszając najlepszych artystów sceny polskiej. Nasza sala widowiskowa mieści 176 osób, co sprawia, że nie możemy zaprosić kabaretów, które przerastają możliwości finansowe Gminnego Ośrodka Kultury. W kolejnych latach podejmiemy współpracę ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Siennie, w której powstała piękna sala widowiskowa, która mieści 300 widzów – daje nam to ogromne możliwości w zakresie współpracy z najlepszymi kabaretami i spektaklami.

- Koncerty patriotyczne – Gminny Ośrodek Kultury w Siennie jest organizatorem koncertów patriotycznych z okazji świąt narodowych tj. Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Niepodległości. W koncertach biorą udział uczestnicy warsztatów GOK, zespoły oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie. Poza koncertem GOK zajmuje się organizacją obchodów we współpracy z Urzędem Gminy w Siennie, oraz Jednostką Strzelecką 4036 „Strzelec”                      w Siennie. W kolejnych latach wzorem lat ubiegłych będziemy zajmować się organizacją obchodów oraz koncertów patriotycznych, dbając o każdy szczegół i wysoki poziom artystyczny wydarzeń. Udział Orkiestry Dętej Sienno w ostatnich obchodach znacząco podniósł rangę tych wydarzeń, co korzystnie wpłynęło na zwiększenie liczbę odbiorców.

 - Urodziny Kubusia Puchatka – uwielbiana przez wszystkich postać zajmuje w sercach dzieci szczególne miejsce, również dzięki corocznym obchodom urodzin Kubusia w Siennie. GOK współpracuje z Gminną Biblioteka Publiczną  organizując corocznie wyjątkowe święto naszego bohatera. Imprez nie jest tylko formą rozrywki dla najmłodszych, ale także promocją czytelnictwa wśród dzieci. W kolejnych latach będziemy kontynuować naszą inicjatywę zarażając miłością do Kubusia.

- Narodowe Czytanie – to ogólnopolska akcja promująca czytanie polskiej literatury. Gminny Ośrodek Kultury w Siennie wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Siennie oraz społecznikami z terenu Gminy Sienno biorą udział w akcji już od pięciu lat organizując wydarzenie w Sali widowiskowej lub nagrywając fragmenty utworów w wersji audio. Pragniemy być uczestnikami tej akcji w latach kolejnych, gdyż jej cel jest dla nas niezwykle ważny.

- Kiermasz Wielkanocny i Kiermasz Bożonarodzeniowy – to wydarzenia organizowane  w okresie przedświątecznym, mają one na celu stworzenie możliwości promocji i sprzedaży swoich produktów lokalnym artystom, rękodzielnikom oraz Kołom Gospodyń Wiejskich.  Podczas wydarzeń na straganach kupić  można tradycyjne potrawy, słodkości oraz ręcznie robione ozdoby i stroiki. Wydarzenia zostaną przeniesione na niedawno powstały „Zielony Ryneczek” w celu promocji tego miejsca wśród mieszkańców.  Wydarzeniom towarzyszyć będą  " Siennieńskie Smotki – pchli targi" organizowane przez Stowarzyszenie Aktywni dla Sienna COLERE.

- Gry terenowe – w ostatnich latach niezwykłą popularnością cieszą się organizowane przez nas gry terenowe, mamy za sobą grę „Ksiąkobranie” oraz  kilka edycji autorskiej gry „YABBA DABBA DOO” polegającej na szukaniu kamieni ozdobionych przez pracowników GOK, do odnalezienia jest 100 kamyczków, ukrytych w rożnych punktach Sienna, Zabawa ma za zadanie promować kreatywne spędzania czasu wolnego wspólnie z rodziną na świeżym powietrzu. Aby wziąć udział w zabawie należy zebrać swoją  drużynę poszukiwaczy i wyruszyć na poszukiwania. Wskazówki i podpowiedzi dotyczące ukrytych kamyków ukazują się przez kilka dni na fan pange GOK. Po kilku dniach poszukiwań na Rynku w Siennie odbywa się oficjalne liczenie odnalezionych kamyków, wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród. Zabawa zdobyła ogromną popularność, przenosząc się na podwórka i świetlice, z czasem zaczęła żyć własnym życiem. Nasza gra była prezentowana podczas „Forum animatorów powiatu lipskiego” i będzie organizowana w różnych miejscowościach naszego powiatu. Zabawę będziemy kontynuować i tworzyć kolejne gry, które są niezwykłą okazją do ruchu na świeżym powietrzu, ciekawego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji.

Poza stałymi propozycjami, które realizujemy co roku w kolejnych latach organizować będziemy również wydarzenia wynikające z potrzeb społecznych, potrzeb chwili, koncerty upamiętniające postacie i wydarzenia związane z naszą kulturą i tradycją, a także wydarzenia o charakterze charytatywnym. Współczesność stawia przed nami wiele wyzwań związanych              z pandemią czy sytuacją polityczną, mamy świadomość, że w tych trudnych czasach kultura, tożsamość  narodowa, tradycja nabierają szczególnego znaczenia, a nasze działania mają istotny i realny wpływ na walkę z wykluczeniem społecznym, promocję kultury, poczucie tożsamości kulturowej. Stale musimy wypracowywać metody angażowania mieszkańców               w życie społeczne i kulturalne, gdyż przytłoczeni codziennymi problemami zapominają  o istotności tych elementów w swoim życiu.  

Siejemy MAKi czyli wygodna lokalność

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie  prowadzi zajęcia w świetlicach wiejskich                                w Olechowie Nowym, Janowie oraz Kadłubku. Popularność tych zajęć sprawia, że widzimy iż wygodna lokalność i przenoszenie naszych zajęć jeszcze bliżej odbiorców jest dobrym kierunkiem naszych działań. Planujemy tworzenie sieci MAKów czyli Miejsc Aktywności Kultury wykorzystując istniejące świetlice wiejskie. MAKi to prowadzenie małych odsłon naszej działalności w nowych miejscach, dostosowując się do potrzeb mieszkańców w zakresie bliskiej lokalizacji i doboru zajęć. W gminie istnieje kilka świetlic wiejskich, które już stały się centrum aktywności lokalnej, a kolejne czekają na impuls, który będzie motorem napędowym działań oddolnych. Nasze doświadczenie pokazuje, że niewielka odległość
to wygoda, która skutkuje zwiększeniem zainteresowania mieszkańców spędzaniem czasu wolnego w sposób kreatywny i aktywny, a dla nas oznacza bycie konkurencyjnym poprzez bliskość i szybki dostęp do świadczonych usług. Poza oferowanymi przez nas zajęciami plastycznymi, ruchowymi integracyjnymi pragniemy rozsiać MAKi  poprzez zachęcanie do włączenia się mieszkańców w życie wspólnoty i podejmowania akcji na rzecz społeczności                 i najbliższej okolicy. Za cel stawiamy sobie rozwój inicjatyw w Świetlicach Wiejskich jako Miejscach Aktywności Lokalnej, m.in. poprzez

- Organizowanie spotkań „Inkubatorów pomysłów” -  podczas, których mieszkańcy wspólnie będą tworzyć plan na działań podejmowanych w ich wspólnej przestrzeni,
 - Organizowanie szkoleń warsztatów i spotkań tematycznych w tym z pozyskiwania środków  zewnętrznych
- Utworzenie „Programu minigrantu” na inicjatywy lokalne pozwalającego na realizację ciekawych pomysłów na rzecz społeczności lokalnej,

Gminny Ośrodek Kultury poprzez  zaangażowanie w życie lokalnej społeczności będzie wspierać inicjatywy oddolne i odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Jednocześnie będzie miejscem działającym na rzecz rozwoju poczucia tożsamości lokalnej.

 

Współpraca i sieciowanie

Współpraca instytucjonalna

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie jest samorządową instytucją kultury, której działania przynoszą lepsze efekty poprzez nawiązywanie współpracy między jednostkami gminy tj. Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie, Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie. Współpraca na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw, projektów, akcji promocyjnych itp. przynosi obopólne korzyści, a także korzystnie wpływa na promocję gminy w regionie. Wzajemne wspieranie się w realizacji celów statutowych jest punktem wyjściowym dla wielotorowej edukacji kulturalnej. W ostatnich latach szczególnie współpracę podejmuje GOK ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Siennie, a przenikające się działania usprawniają pracę obu jednostek i są motorem napędowym ich rozwoju, obie instytucje darzą się zaufaniem i serdecznością co pozwala na realizację projektów niemożliwych do realizacji w pojedynkę, w kolejnych latach podejmować będziemy szereg wspólnych projektów, tj. koncerty, konkursy, festiwale. Gminny Ośrodek Kultury w Siennie na stałe współpracuje z Urzędem Gminy Sienno, a program tej współpracy stanowi osobny dokument.

Współpraca instytucjonalna w stałych akcjach zewnętrznych

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie współpracuje również z takimi instytucjami jak:
- Posterunek Policji w Siennie Policją np. akcja znakowanie rowerów, szkolenia dla seniorów;
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: organizacja akcji krwiodawstwa na terenie gminy, akcje zachęcające do oddawania krwi.

 

Sieciowanie kontaktów

Istotnym czynnikiem rozwoju GOK jest współpraca z lokalnymi liderami, bieżące poszerzanie sieci kontaktów i współpraca nad nowymi inicjatywami. Współpraca ta polega na realizacji projektów, wymianie doświadczeń, wizytach studyjnych oraz sieciowaniu kontaktów w obszarze rozwoju kultury. W kolejnych latach będziemy kontynuować współpracę już nawiązaną, m.in. z : Dom Kultury im. W Gombrowicza w Ćmielowie, Miejsko-Gminny Ośrodkiem Kultury w Solcu nad Wisłą, Gminną i Powiatową Biblioteką Publiczną                                          w Rzeczniowie, Ostrowieckim Browarem Kultury, LGD „Krzemienny Krąg”, Mazowieckim, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, Huficem ZHP Lipsko,  itd. Będziemy podejmować współpracę i nawiązywać nowe relacji ze środowiskiem w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, prezentacji potencjału GOK, poszukiwania sponsorów do dalszego rozwoju infrastrukturalnego oraz programowego. W najbliższych latach GOK będzie gospodarzem „Konwentu Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego”.

 

NGO i KGW

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie podejmuje działania mające na celu wspieranie podmiotów zewnętrznych (NGO’s) oraz Kół Gospodyń Wiejskich zarówno poprzez organizację wydarzeń i warsztatów stwarzających możliwość do rozwoju i promocji działań tychże podmiotów, jak i poprzez kontynuację organizacji szkoleń obejmujących, m.in. prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych (kluczowe dokumenty wewnętrzne organizacji, wymagania i sposoby tworzenia dokumentacji, regulacje prawne związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i nowe uregulowania prawne, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, zasady prowadzenia uproszczonej księgowości zarówno dla stowarzyszeń i fundacji jak i dla KGW, zasady wypełniania formularzy, podatkowe i niepodatkowe koszty uzyskania przychodów w UEPiK,  prawidłowe wypełnianie zeznań rocznych). Organizowane szkolenia są odpowiedzią na zapotrzebowanie jakie zgłaszały nam organizacje z terenu gminy, w ostatnim czasie na naszym terenie powstało wiele organizacji, które miały problemy z prawidłowym prowadzeniem niezbędnych dokumentów. Będziemy kontynuować działania w tym zakresie dając wsparcie organizacjom, dbając o ich poczucie, że mogą swobodnie podejmować działania i uzyskiwać fachową pomoc od ekspertów w razie napotkanych przeszkód. 

 

Fundusze na działania i nie tylko

Rozwój programowy Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie, poszerzanie oferty a przede wszystkim stwarzanie bezpiecznych i komfortowych warunków dla uczestników zajęć i wydarzeń determinują stałe ponoszenie nakładów na prowadzenie naszej instytucji. Widzimy konieczność stałego inwestowania i doposażania placówki w sprzęt, instrumenty muzyczne, kostiumy , materiały plastyczne i edukacyjne, a także wzmocnienie kadry pracowniczej  poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach. Zapotrzebowania są duże, a ich finansowanie w dużej mierze jest zdeterminowane przez pozyskiwanie środków zewnętrznych, GOK będzie podejmował działania w celu pozyskiwania sponsorów, pozyskiwania środków z funduszy ministerialnych i europejskich, pozyskiwanie środków grantowych oraz dotacji na realizację zadań.  Jednocześnie koniecznym jest pozyskiwanie środków na organizacje stałych wydarzeń w celu odciążenia budżetu gminy, a także ich realizację na jak najwyższym poziomie.

W najbliższych latach planujemy podejmować działania w celu pozyskania środków na:

- zakupy techniki estradowej, nabycie podestów scenicznych, parkietu tanecznego, namiotów

- doposażenie świetlic wiejskich w środki umożliwiające prowadzenie tam zajęć, oraz adaptację do prowadzenia działań w ramach MAKów

- modernizacja budynku GOK oraz doposażenie w niezbędne sprzęty we współpracy z Urzędem Gminy w Siennie

- zakup strojów i instrumentów dla Orkiestry Dętej Sienno i grupy mażoretek, wyjazdy na festiwale w kraju i zagranicą,

- szkolenia dla pracowników GOK, szkolenia, warsztaty dla NGO

Promocja, czyli wszędzie nas pełno…

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie wymaga ciągłego i wzmożonego rozwoju działań promocyjnych. Będziemy podejmować dalszą pracę na rzecz rozpoznawalności marki, promocji naszych działań, artystów, zespołów,  zwiększania zainteresowania odbiorców naszą ofertą oraz promocja Gminy Sienno. Będziemy to czynić poprzez:

- wprowadzenie materiałów promocyjnych, budujących markę Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie tj. ulotki, plakaty, gadżety reklamowe

- stałe, regularne i kreatywne prowadzenie strony internetowej GOK oraz profilu w mediach społecznościowych, prowadzenie kanału na YouTube

- nagranie i wydanie materiału z utworami wykonanymi przez uczestników
zajęć na zakończenie sezonu artystycznego,

- promocja lokalnych twórców i artystów, udział uczestników zajęć GOK, zespołów, Orkiestry Dętej Sienno w konkursach, festiwalach na terenie całego kraju i zagranicą

- promocja działań GOK  i Gminy Sienno w prasie, radiu i Internecie poprzez zamieszczanie reklam, artykułów, wywiadów itp.

Programu współdziałania Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie z Referatem Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej  i Rozwoju w Urzędzie Gminy Sienno, w szczególności stanowiskiem Promocji i Rozwoju Gminy

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie jako samorządowa instytucja kultury podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju Gminy Sienno, co zostało nadane w jej statucie. Zadania te powinny być kompatybilne i realizowane we współpracy z Referatem Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Gminy Sienno, w szczególności stanowiskiem Promocji i Rozwoju Gminy, którego działania mają ten sam kierunek. Mając na uwadze jak najlepsze realizowanie zadań w tym zakresie, Gminny Ośrodek Kultury w Siennie będzie współpracował z w/w referatem wyznaczając wspólne cele i zadania oraz kierunki działań.


CELE GŁÓWNE:

 • budowa i pro­moc­ja mar­ki Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno na are­nie region­al­nej, kra­jowej oraz między­nar­o­dowej
 • kre­owanie pozy­ty­wnego wiz­erunku Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno
 • współpraca w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania środków zewnętrznych na rzecz rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno


ZADANIA:

 • porząd­kowanie dzi­ałań pro­mo­cyjnych, nadanie im wyrazis­tego, spójnego charak­teru
 • kre­owanie i umoc­nie­nie jed­no­litej, zdefin­iowanej mar­ki Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań i rozwój Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno

Kluc­zowymi elementami współpracy pomiędzy  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siennie i Referatem Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Gminy Sienno, w szczególności stanowiskiem Promocji i Rozwoju Gminy będą:


1)Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno oraz budowanie marki:

 • współpraca w zakresie działalności promocyjnej i informacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno, przy użyciu dostępnych technik i form, zmierzającej do ukształtowania pozytywnego wizerunku
 • opracowywanie programów działań promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno i planowanie nakładów finansowych z tym związanych,
 • zapewnienie opracowania materiałów reklamowych i informacyjnych przedstawiających działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno
 • współpraca z mediami w zakresie promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno
 • współpraca ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich
 • współorganizacja świąt narodowych oraz wydarzeń kulturalnych w Gminie Sienno oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 • współudział Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie w projektowaniu kierunków rozwoju Gminy Sienno
 • promocja walorów turystycznych Gminy Sienno,

2) Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w zakresie funduszy strukturalnych i programów  i in. środków pozabudżetowych, mających na celu realizację zdań i rozwój Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno

 • gromadzenie, aktualizacja informacji o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizacje zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno
 • przekazywanie informacji o wdrażanych, uruchamianych  programach pomocowych, konkursach, dotacjach, źródłach pozyskania współfinansowania realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno ze środków pozabudżetowych
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie/Gminy Sienno ze środków Unii Europejskiej i innych,
 • współpraca z NGO w zakresie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 • wdrażanie projektów, ich realizacja i rozliczanie w przypadku otrzymania dofinansowania,

Wspólne cele, opracowanie strategii działań i opracowanie systemu współpracy pomiędzy
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siennie a  Referatem Inwestycji, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Gminy Sienno, w szczególności stanowiskiem Promocji i Rozwoju Gminy oraz jego wdrożenie jest kluczowe dla budowania wizerunku Gminy Sienno. Współpracy w w/w zakresie powinna obejmować również inne jednostki Gminy Sienno oraz sektor pozarządowy co pozwoli na kreowanie spójnego wizerunku i marki Gminy Sienno.

 

 

 

 

Słowo na zakończenie

Dla sprawnego i efektywnego działania Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie konieczne jest prowadzenie badań potrzeb kulturalnych mieszkańców. W najbliższych latach naszej pracy zależy nam przede wszystkim na kontynuacja dotychczasowych formatów, a także realizacji nowych inicjatyw, odnowieniu wspólnot lokalnych, zaangażowaniu mieszkańców w projektowanie działalności GOK. Istotne jest budowanie relacji, tworzenie nowych i zacieśnianie już istniejących, dla nas Mieszkaniec jest najważniejszy, dlatego nasz program, prowadzone inicjatywy będziemy konsultować społecznie, a niniejszy „Program działania” musi żyć i przybierać kolejne wersje, bogatsze o uwagi ostatecznych użytkowników.  

Program Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie na lata 2022-2027 określa
główne obszary jakimi chcemy się w zajmować w naszej działalności, lecz  sam dokument nie jest gwarantem rozwoju stąd  konieczne jest jego wdrażanie i sprawowanie kontroli nad jego realizacją.