Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa - konkurs

KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Siennie
Ul. Rynek 19
27-350 Sienno
e-mail: gok@sienno.pl
tel. 48 37 86 062

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożonarodzeniowych,
- stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży i obejmuje następujące grupy wiekowe:
• przedszkole i "O"
• klasy I-III szkoły podstawowe,
• klasy IV-VIII szkoły podstawowe
Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Sienno.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A6, która może łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.
2. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu jest dostępny poniżej niniejszego regulaminu, na stronie internetowej www.gok.sienno.pl oraz w siedzibie GOK
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika konkursu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów, przyznania nagrody, oraz ogłoszenia zwycięzców.
4. GOK zastrzega sobie prawo wykorzystania prac z zaznaczeniem nazwiska autora, kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
5. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie ul. Rynek 19, 27-350 Sienno , w poniedziałek, środę i piątek w godz. 8.00-16.00, do 4 grudnia 2020r. lub nadsyłać pocztą z dopiskiem „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa” na adres GOK (liczy się data dostarczenia pracy Organizatorowi).
Zasady przyznawania nagród:
6. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem
* kreatywność i wyobraźnia
* estetyka
7. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
8. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych
10. Lista laureatów konkursu zostanie udostępiona na stronie www.gok.sienno.pl oraz na fan page Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie do 11 grudnia 2020 r.

Formularz złoszeniowy uczestnika konkursu plastycznego
pt. " NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

Zgłaszam udział mojego dziecka w konkursie plastycznym
imię i nazwisko uczestnika...............................................
wiek i klasa...............................................
adres zamieszkanie ...............................................
adres e-mail...............................................
numer tel...............................................

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………….................................................…………
(imię i nazwisko uczestnika)

.........................................................
(data i podpisa rodzica/opiekuna)

dodał: Anna Ziętala
dodano: 2020.11.23 - 00:00

strona główna

Inne aktualności

2021.05.05 - 07:57

Wznowienie zajęć

czytaj całość

2021.04.16 - 12:04

GRATULACJE DLA UCZESTNICZEK WARSZTATÓW MALARSTWA GOK

czytaj całość

2021.04.14 - 13:46

Konkurs na plakat pt. „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

czytaj całość

2021.04.12 - 12:03

Kabaret Jurki- wydarzenie odwołane

czytaj całość

2021.03.30 - 09:30

Życzenia Wielkanocne

czytaj całość

archiwum aktualnościGminny Ośrodek Kultury w Siennie
ul. Rynek 19
27-350 Sienno

tel 48 3786 062