Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

Procedury funkcjonowania pracowni artystycznych Gminnego Ośrodka KUltury w Siennie w okresie epidemii Covid 19

Covid -19 -Procedury/ Gminny Ośrodek Kultury w Siennie
Procedury funkcjonowania pracowni artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury w okresie epidemii Covid 19.
 
Zasady ogólne:
 1.Z dniem 8 września  2020 Gminny Ośrodek Kultury w Siennie wznawia zajęcia w pracowniach artystycznych
 2.Liczba uczestników zajęć w poszczególnych pracowniach jest ograniczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, opracowanymi przez Narodowe Centrum Kultury po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury      i Dziedzictwa Narodowego.
3.Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne bezpośrednio u prowadzących zajęcia. Lista danych kontaktowych do prowadzących:
 
Zajęcia plastyczne, teatralne:
Martyna Kaczmarska – 503925693
 
Zajęcia gry i zabawy, klub rękodzieła artystycznego:
Sylwia Szuba- 507469279
 
Zajęcia wokalne, zespół muzyczny.
Paweł Kozak – 609804748
 
Zajęcia taneczne dla dzieci, orkiestra dęta
Anna Ziętala – 693582801
 
 4.Uczestnik zajęć przychodząc na pierwsze zajęcia przynosi ze sobą wydrukowane i podpisane oświadczenie. W przypadku osób nieletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. Oświadczenie jest dostępne w księgowości, wzór poniżej
5.Uczestnik zajęć powinien być zdrowy, bez objawów chorobowych. 6.Pracownik GOK ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała uczestnika zajęć i w przypadku gdy temperatura będzie wyższa niż 37 stopni Celsjusza, może odmówić udziału uczestnika w zajęciach.
 7.Aby ograniczyć w sposób maksymalny obecność osób trzecich na terenie GOK, prosimy o niepozostawanie rodziców (opiekunów) dzieci podczas zajęć. W przypadku konieczności wejścia takiej osoby, musi ona w budynku nosić środki ochrony osobistej
8.Do odwołania zostają zawieszone wydarzenia w sali widowiskowej GOK
9.Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, na zewnątrz budynku GOK obowiązują zasady wynikające z wytycznych Ministerstwa w sprawie COVID-19.
10.Szczegółowe informacje dotyczycące funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury dostępne są pod numerem tel. 693582801, 483786062 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz adresem e-mail: gok@sienno.pl
 
 
II.Zasady pobytu uczestników zajęć w GOK
1.Po wejściu do budynku uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji dostępny jest przy wejściu.
2.Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i bez uzasadnionej potrzeby nie pozostawania w budynku po zakończeniu zajęć.
3.Podczas zajęć uczestnicy nie spożywają posiłków. Dozwolone jest tylko picie własnych napojów.
4.W pracowniach zachowujemy bezpieczną odległość.
5.Uczestnicy nie zabierają ze sobą żadnych dodatkowych przedmiotów, niezwiązanych z zajęciami, w tym zabawek.
 
III. Procedury dotyczące zasad higieny oraz utrzymywania czystości w GOK:
1.Instruktor powinien regularnie przypominać uczestnikom o zasadach higieny. Podczas zajęć należy zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
2.Uczestnicy mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają (mydło, płyn do dezynfekcji). Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialny jest pracownik GOK.
3.Sale wietrzone są minimum raz na godzinę.
4.W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich, tak aby pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi uczestnik ma kontakt.
5.Za utrzymanie czystości w GOK odpowiedzialni są przeznaczeni do tego pracownicy.
 6.Dyrektor Ośrodka Kultury zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
7.Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe czyszczone są regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekującego. Każdego dnia myte i odkażane są: blaty, drzwi, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, klamki, włączniki światła, poręcze i uchwyty. 8.Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji stosowane są zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.

IV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
1.Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczestnik i pracownik GOK, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego -suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38 st.C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.
2.W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki niepełnoletni uczestnik zostanie umieszczony w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania
dziecka z GOK. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna dziecko zostanie odizolowane od innych uczestników zajęć i pracowników GOK. Należy również wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczestników zajęć.
3.W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy pełnoletniego uczestnika zajęć:
a)Osoba dorosła, która podczas pobytu w GOK zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna: •osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia, • jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną •do czasu otrzymania pomocy odizolować się od pozostałych uczestników i innych osób pracujących w GOK, •powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. b)Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.
 4.W przypadku wystąpienia u pracownika GOK będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy:·niezwłocznie odsunąć go od pracy,·wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczestników zajęć, ·powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. ·powiadomić dyrektora GOK.
5. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora GOK, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirusa także obowiązujących przepisów prawa.
KLAUZULA INFORMACYJNA Działając zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF. dalej w skrócie zwane RODO, informujemy że:
 1.Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektor p. Anna Ziętal, z siedzibą przy ul. Rynek 19, 27-350 Sienno, tel.: 48 37 86 062, adres e-mail:gok@sienno.pl.Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: e-mail: gok@sienno.pl lub pisemnie na adres Administratora..
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w kołach zainteresowań działających w Gminnym Ośrodku
Kultury w Siennie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia dziecka. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF (RODO).
4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą: uprawnieni pracownicy Administratora.
5.Podane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia uczestnictwa w kole zainteresowań.
.Posiada Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma pan/i prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego.
7.Podanie przez Pana/nią danych osobowych swoich oraz swojego dziecka jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału uczestnika(dziecka) w kołach zainteresowań.
 
 

dodał: Anna Ziętala
dodano: 2020.09.10 - 00:00

strona główna

Inne aktualności

2020.09.14 - 00:00

ANGIELSKI PODRÓZNICZY - zajęcia dla dorosłych

czytaj całość

2020.09.14 - 00:00

ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI

czytaj całość

2020.09.07 - 00:00

Zajęcia teatralne

czytaj całość

2020.09.07 - 00:00

ANGIELSKI PODRÓZNICZY - zajęcia dla dorosłych

czytaj całość

2020.09.07 - 00:00

TRWA NABÓR NA ZAJĘCIA!!!

czytaj całość

archiwum aktualnościGminny Ośrodek Kultury w Siennie
ul. Rynek 19
27-350 Sienno

tel 48 3786 062

projekt i realizacja: web.Foto-Mathis.pl