Gminny Ośrodek Kultury w Siennie

Konkurs literacko-plastyczny

Zapraszamy serdecznie młodych mieszkańców Gminy Sienno do udziału w konkursie literacko-plastycznym "Bajka o Siennie". Na wasze pracę czekamy do 10 czerwca. Prosimy o zapoznanie sie z regulaminem konkursu.

 REGULAMIN KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie
 
Ogłaszają Gminny  Konkurs Literacko-Plastyczny
”Bajka o Siennie”
 
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek  Kultury w Siennie ul. Rynek 19, 27-350 Sienno
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie ul. Iłżecka 2, 27-350 Sienno
 
Liczymy na to, że bajki będą miały zaskakującą formę i ciekawą treść. Mogą składać się z tekstu, samych rysunków lub tekstu i ilustracji.
 
CELE KONKURSU
 zachęcanie dzieci i młodzieży do zabawy i eksperymentów ze słowem i obrazem
 propagowanie czytelnictwa
 poznawanie procesu powstawania bajki, problematyki praw autorskich
 rozwijanie umiejętności plastycznych i posługiwania się słowem (twórczego i oryginalnego połączenia  treści z  tematem)
 promocja twórczości dzieci, młodzieży do 18 r. ż.
tworzenie prac oryginalnych i niepowtarzalnych
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
 przygotowanie bajki według podanych kategorii konkursowych; „tekst”, „obraz” lub „tekst i obraz (ilustracja”)
 nadesłanie jednej pracy wykonanej przez jednego autora - nie przyjmujemy prac zbiorowych
 nadesłana praca powinna posiadać imię, nazwisko, wiek, adres oraz nr telefonu rodzica lub opiekuna autora
 nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przeniesienie własności na Organizatora konkursu, w tym zgodę na wykorzystanie prac lub ich fragmentów do realizacji konkursu, zgodę na publikację wizerunku laureatów oraz upublicznienie danych osobowych uczestników konkursu związanych z realizacją przedsięwzięcia
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracami oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do przekazywanych prac, w którym uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie prac w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w siennie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Siennie oraz Gminę  Sienno oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
 
Nadesłane do Organizatora prace przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.
DLA BAJEK W KATEGORII „TEKSt”, „OBRAZ” i „TEKST I OBRAZ (ILUSTARCJA)”
 KATEGORIA „TEKST” – napisanie bajki  o wskazanej tematyce
 KATEGORIA „OBRAZ” - wykonanie bajki wykorzystującej obraz o wskazanej tematyce
 KATEGORIA „TEKST I OBRAZ (ILUSTRACJA)” - wykonanie bajki wykorzystującej tekst i obraz o wskazanej  tematyce
 forma bajki – dowolna, tradycyjna lub eksperymentalna, z wyłączeniem bajek na nośnikach multimedialnych
wielkość dowolna, dla bajek tradycyjnych min. 2000 znaków.  
 
 
OCENIANIE I NAGRADZANIE
 
Pracę będzie oceniała przez trzy  osobową komisję konkursową. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach: tekst, tekst i obraz, obraz. Do każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania  dowolnej liczby nagród. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.
 
Fundatorami nagród będą:
 Gminny Ośrodek Kultury w Siennie
  Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie
 
TERMIN DOSTARCZENIA PRAC (osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną)
10 czerwca 2020
na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Siennie
ul. Rynek 19
27-350 Sienno
 
gok@sienno.pl
 
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
15 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 16.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
 w konkursie, mogą wziąć  udział osoby indywidualne
 
 termin przyjmowania prac upływa 10 czerwca  b.r. LICZY SIĘ DATA DOSTARCZENIA PRAC. Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
 
 protokół pokonkursowy wraz z wynikami zostanie umieszczony na stronie internetowej www.gok.sienno.pl  Organizatora najpóźniej do 16 czerwca
 nie przekazujemy informacji laureatom konkursu o przyznanych nagrodach, należy śledzić informacje umieszczane na podanej stronie internetowej Organizatora oraz na facebook.
 
 
 prosimy o odbiór nagród i dyplomów w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
 
 
 
OŚWIADCZENIE
 
IMIĘ I NAZWISKO:
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA:
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES, E-MAIL:
……………………………………………………………………………………………………………
NR TELEFONU:
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu literacko-plastycznego :”Bajka o Siennie” i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że do złożonych przeze mnie w Konkursie prac posiadam pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanych przeze mnie prac w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Siennie, Gminną Biblioteke Publiczna w Siennie oraz Gminę Sienno.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu literacko-plastycznego „Bajka o Siennie”
 
……………………………………………………………………………..…..
czytelny podpis uczestnika Konkursu (oraz opiekuna prawnego, jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią)
 
 
 
 

dodał: Martyna Kaczmarska
dodano: 2020.05.19 - 00:00

strona główna

Inne aktualności

2020.06.15 - 00:00

Rozstrzygnięcie konkursó

czytaj całość

2020.05.29 - 00:00

Dni Kultury Sienna

czytaj całość

2020.05.19 - 00:00

Nasze zajęcia na YouTubie

czytaj całość

2020.05.19 - 00:00

Konkurs fotograficzno-plastyczny

czytaj całość

2020.05.03 - 00:00

229 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

czytaj całość

archiwum aktualnościGminny Ośrodek Kultury w Siennie
ul. Rynek 19
27-350 Sienno

tel 48 3786 062

projekt i realizacja: web.Foto-Mathis.pl